خرید pdf کتاب Recycling of Industrial Effluents

[ad_1]

افزایش جمعیت منجر به صنعتی شدن سریع و در نتیجه آلودگی محیط زیست در تمام سطوح شده است. در صنایع از انواع مختلفی که انواع پساب ها را در منابع مختلف آب تخلیه می کنند ، دائماً نیاز به بازیافت این فاضلاب ها قبل از تخلیه در آن منابع وجود دارد. این کتاب در تلاش است تا خوانندگان خود را به تمام جنبه های بازیافت فاضلاب صنعتی مجهز کند. کل این کتاب از اصول اولیه تا انواع مختلف تکنیک های بازیافت اطلاعات کافی را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Recycling of Industrial Effluents