خرید pdf کتاب Red Legacies in China: Cultural Afterlives of the Communist Revolution

[ad_1]

چین امروز چه چیزی از گذشته انقلابی خود به ارث برده است؟ چگونه واقعیت ها و خاطرات ، زیبایی شناسی و شیوه های دوران مائو هنوز بر منظر فرهنگی پس از مائو تأثیر می گذارند؟ مقالات این جلد “میراث های قرمز” را به عنوان چارچوبی حیاتی جدید پیشنهاد می کند که از طریق آن می توان انبوهی از تولیدات فرهنگی و زندگی پس از انقلاب کمونیستی را بررسی کرد تا به تداوم و تبدیل چین از سوسیالیسم به پسا سوسیالیسم پی برد. مشارکت های میان رشته ای این کتاب به پنج قسمت تقسیم شده است – پایه های قرمز ، شمایل های قرمز ، آثار کلاسیک قرمز ، بدن قرمز و سایه های قرمز – و بر هنرهای تجسمی و نمایشی ، ادبیات و فیلم ، زبان و اندیشه ، معماری ، موزه ها و بناهای تاریخی تمرکز دارد. میراث فرهنگی قرمز که ایده آل های تحقق نیافته و روحیه های غمگین را برای نسل های مختلف منتقل می کند ، هم ارث و هم بدهی را نشان می دهد و می تواند برای حمایت و انتقاد از وضع موجود بسیج شود.

[ad_2]

خرید کتاب Red Legacies in China: Cultural Afterlives of the Communist Revolution