خرید pdf کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings

[ad_1]

این گزارش های کنفرانس به شکل گیری فرهنگ های آموزشی مداخله و یادگیری ، ترکیب پشتیبانی اجتماعی-عاطفی در آموزش و سیاست ، تبدیل فناوری برای حمایت از ساختار اجتماعی موسسات ما و به چالش کشیدن باورهای ثابت شده در مورد یادگیری نگاه می کنند. شما ضمن جلوگیری از مشکلات مرتبط با معرفی مفهوم “سازماندهی مجدد یادگیری” ، چالشهای پیچیده مرتبط با استفاده از یادگیری اجتماعی در آموزش و پرورش و آموزش عالی را برای تقویت درک و بینش بهتر روشن خواهید کرد. هستند. کنفرانس آموزش و یادگیری تیلور از سال 2006 در دانشگاه تیلور در مالزی برگزار می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Redesigning Learning for Greater Social Impact : Taylor’s 9th Teaching and Learning Conference 2016 Proceedings