خرید pdf کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness

[ad_1]

وقتی اوضاع و احوال ما از هم می پاشد چگونه جمع می شویم؟ وقتی با آشفتگی سیاسی ، همه گیری جهانی ، ناآرامی های داخلی و سرگردانی های معنوی روبرو می شویم ، بهترین راه پیشروی چیست؟ کشف مجدد ذهن ، کاوش در اصول معنوی حیاتی است که باید در واقعیت اجتماعی کنونی خود درک کرده و از آن استقبال کنیم. این کتاب بر ماهیت حرکت درونی و چگونگی کنار آمدن با موانع اجتماعی کنونی که منجر به تفرقه و بیگانگی عمیق می شود ، تمرکز دارد. وقتی زندگی معنوی خود را با تمرکز ، شکل دادن ، تمرین و یادگیری نحوه زندگی با دیگران دوباره کشف و فعال کنیم ، می توانیم به شکلی جامع و هماهنگ گرد هم آییم.

[ad_2]

خرید کتاب Rediscovering the Spirit : From Political Brokenness to Spiritual Wholeness