خرید pdf کتاب Reflex : Reflections, Poems and Other Stories

[ad_1]

Reflex مجموعه ای از تأملات ، شعرها و داستان ها در موضوعات مختلف است. هیچ نظم و کنسرتی وجود ندارد ، فقط پیچ و مهره ، بازتاب ایده های موجود در مقاله است. ریشه کلمه انعکاس در کلمه انعکاس است و به همین دلیل است که من این عنوان را برای این کتاب انتخاب کردم ، زیرا هر بازتاب چیزی نیست جز اوج گرفتن روح جهانی در هر روح. هیچ واقعیتی وجود ندارد که توسط یک شخص بیان شود ، فقط حقایق جزئی است ، فقط بازتاب عالم بزرگ ایده است. امیدوارم و آرزو می کنم که این تأملات ، این نکات برجسته برای سرگرمی خوانندگان و تأمل آنها در انبوه موضوعات مورد بحث در اینجا باشد.

[ad_2]

خرید کتاب Reflex : Reflections, Poems and Other Stories