خرید pdf کتاب Réflexions sur le développement durable en Afrique : Sous l'angle des lettres et des sciences humaines et sociales

[ad_1]

کشورهای آفریقایی با چالش های اهداف توسعه پایدار (SDG) روبرو هستند. دستیابی به خدمات اساسی اجتماعی و توزیع عادلانه منابع طبیعی موضوعات مهمی است که منجر به تأمل در دنیای پژوهش به عنوان یک شریک توسعه می شود. این کار جمعی با یک شخصیت چند رشته ای و چند بعدی به مشکلات توسعه بین چالش ها ، مشکلات و دیدگاه ها می پردازد.

[ad_2]

خرید کتاب Réflexions sur le développement durable en Afrique : Sous l'angle des lettres et des sciences humaines et sociales