خرید pdf کتاب Réforme des finances publiques au Mali : approche comparée avec l'expérience française

[ad_1]

مالی برای سالها در حال اصلاح سیستم PFM (مدیریت مالی عمومی) خود بوده است. پس از بیش از یک دهه اجرای چارچوب هماهنگ برای امور مالی عمومی ، نتایج به دست آمده متفاوت است و اصلاحات هنوز با چالش های متعددی روبرو است. بنابراین مالی مشتاق معرفی جدید ابزارهای جدید مدیریت جدید (NPM) است. برای ادغام کامل منطق NPM ، برخی از مقررات باید تجدید نظر شود. با وجود نقاط ضعف ، تجربه فرانسوی از نظر آموخته ها فرصت های مالی را ارائه می دهد. به همین دلیل ، توصیه هایی تدوین شد.

[ad_2]

خرید کتاب Réforme des finances publiques au Mali : approche comparée avec l'expérience française