خرید pdf کتاب Réformes éducatives en Guinée sous Sékou Touré : A la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution

[ad_1]

حدود پانزده اصلاحات آموزشی در جمهوری اول گینه آغاز شده است. در طی این اصلاحات ، آموزش در مرکز مبارزات سیاسی بین گروههای مختلف علاقه بود. تغییرات شدید ، تغییر شکل مداوم ساختارها و تجدید مداوم سبک های رهبری منجر به بی نظمی نسبی سیستم و احساس ناامنی نهادی شده است. امروز ، برای ارزیابی موفقیت ها و شناسایی نیازهای ناکافی ، به بازبینی عمیق تر نسبت به فضای باز علمی ، سیاست های آموزشی کمتر و نظرسنجی های درون گرا نیاز است. بر این اساس ، ما می توانیم ساختارها و برنامه های آموزشی کشور را به طرزی سودمند بازسازی کنیم.

[ad_2]

خرید کتاب Réformes éducatives en Guinée sous Sékou Touré : A la recherche d'une troisième voie entre orthodoxie et révolution