خرید pdf کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law

[ad_1]

با اصلاح ضمانت نامه ها ، بیشترین حسن نیت و منافع قابل بیمه ، اصلاح قانون بیمه های دریایی و تجاری ، تجزیه و تحلیل به موقع و اساسی این حوزه در حال تغییر قانون بیمه دریایی را ارائه می دهد. کل بخش بیمه در حال مشاهده و مشارکت در روند اصلاحات است و این علاقه گسترده در انواع کمک های فوق العاده با کیفیت به این کتاب منعکس می شود. این کتاب پیامدهای حقوقی و عملی پیشنهادهای قرارداد بیمه تجاری و دریایی را ارزیابی می کند. شرکت کنندگان از عمل حقوقی ، بخش بیمه ، دادگستری و دانشگاه از پیشنهادات انتقادی دارند و درباره پایداری و آینده روند اصلاحات بحث می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Reforming Marine and Commercial Insurance Law