خرید pdf کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?

[ad_1]

با توجه به هجوم مهاجران در سال های اخیر و کمبود محل اسکان ، افراد تصمیم گرفته اند درهای خود را باز کنند. این انجمن ها به تدریج سعی کرده اند این روش اصلی را در مورد جذب افرادی که به زور از ریشه خارج شده اند ، که اغلب بسیار آسیب پذیر هستند ، شکل دهند و حمایت کنند ، در حالی که مقامات سعی کرده اند این ابتکارات همبستگی را ساختار دهند. در این مقاله به اسکان پناهندگان با افراد در فرانسه پرداخته شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Réfugiés : l'hébergement chez des particuliers : Des liens qui rendent libres ?