خرید pdf کتاب Regard sociologique sur la presse people : Dispositifs photographiques et logique du commérage

[ad_1]

این تحقیق پرسش از محتوای مطبوعات مشهور را مطرح می کند. جدا از اخبار افراد مشهور که می دانیم صفحات آنها را مرتباً می گیرند ، مطبوعات مشهور واقعاً چه چیزهایی به ما می آموزند؟ برای پاسخ به این س ،ال ، نویسنده روشمندانه بر مبنای مستند جامعه شناسی تکیه می کند. در اینجا ، Closer ، Paris Match ، Gala ، Point de Vue و Ici Paris: با عبور مستقیم از ده صفحه از یک نمونه از 30 مجله ، می توانیم سعی کنیم موضوعاتی را که در آنجا یک مکان اصلی را اشغال کرده اند ، توصیف کنیم ، همه فرصتی برای آوردن برای روشن کردن بعد هنجاری مقالاتی که این مطبوعات را سیراب می کند و رئوس مطالب اصلی و رئوس یک منطق اجتماعی: شایعات.

[ad_2]

خرید کتاب Regard sociologique sur la presse people : Dispositifs photographiques et logique du commérage