خرید pdf کتاب Regards sur le monde sibérien : Textes réunis et présentés par Christian Malet

[ad_1]

برای بسیاری از مردم ، سیبری سرزمین امتحانات با زبانهایی است که نشان دهنده کمتر از چهار خانواده بزرگ زبان نیست. سیبری تا حدی متنوع است که فرد وسوسه می شود که در مورد آن به صورت جمع صحبت کند. در عوض ، این نگاههای متقاطع ، که توسط متخصصان از رشته های مختلف ، قوم شناسان ، زراعت شناسان ، پزشکان ، تغییر خاطرات ، حکایات و مقالات علمی ادامه می یابد. این تصویر از سیبری پدیدار می شود که هم پایدار است و هم قابل تغییر.

[ad_2]

خرید کتاب Regards sur le monde sibérien : Textes réunis et présentés par Christian Malet