خرید pdf کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry

[ad_1]

این عنوان اولین بار در سال 2002 منتشر شد: تغییر فضای اقتصادی ، نهادی و بازار ، روابط متقابل فضایی را که تصور می شود در چین وجود دارد ، وارونه کرده است. با بررسی صنعت گوشت گاو ، این متن تصویری از منطقه ای شدن و ادغام در چین را ایجاد می کند. این اثرات نیروهای بازار ، ویژگی های صنعت ، عوامل نسبی و تأثیر دولت بر سازمان فضایی فعالیت ها را مطالعه می کند. این نشان دهنده تأثیر دولت در ارزیابی مجدد اولویت ها و توسعه بازارها و صنایع و همچنین بررسی میزان هماهنگی و همکاری منطقه ای و سازگاری سیاست ها و استراتژی های دولت مرکزی و محلی است. این حجم همچنین شامل ارزیابی منطقه ای صنعت گوشت گاو در 12 استان بزرگ تولید کننده و مناطق اصلی مصرف پکن ، شانگهای و هنگ کنگ است.

[ad_2]

خرید کتاب Regionalisation and Integration in China : Lessons From the Transformation of the Beef Industry