خرید pdf کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics

[ad_1]

در کنفرانس EADI 1996 ، مقالات ارائه شده در کارگاه تجارت جهانی و سیاست تجارت به روندهای جدید منطقه گرایی از زوایای مختلف برای نهادهای مختلف پرداختند. آنها اثرات مناطق ، تأثیرات آنها بر سیاست و عملکرد کشورهای در حال توسعه و نهادهای اقتصادی بین المللی را بررسی کردند و سعی کردند آنها را از نظر تئوری اقتصادی و سیاسی تفسیر کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Regions and Development : Politics, Security and Economics