خرید pdf کتاب Reinsurance : London Market Practice

[ad_1]

این یک راهنمای مفید برای هر کسی است که در بازار فعلی لندن درگیر است. این حرفه بیمه را از طریق تمام جنبه های عمل بیمه بیمه اتکایی از توسعه بیمه اتکایی تا روش های استفاده شده از جمله: موقعیت ریسک ، قراردادهای حقوقی ، تنظیم فرم بیمه نامه ، حسابداری ، مطالبات و تسویه راهنمایی می کند. از این نمودارها ، فرم ها و نمودارها برای نشان دادن بسیاری از جنبه های عملکرد بیمه اتکایی استفاده می کند. ضمائم کامل شامل نمونه هایی از اسناد پشتیبان ، عنوان عنوان و بندهای اصلی است.

[ad_2]

خرید کتاب Reinsurance : London Market Practice