خرید pdf کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi

[ad_1]

چگونه مهندسی گردشگری ابزاری حیاتی برای بازآفرینی مقاصد سفر برای جذب مشتری جدید است؟ امروزه با استفاده از ابزارهای مهندسی گردشگری ایجاد پویایی اقتصادی در مناطق امکان پذیر است. اطلاعات اقتصادی همچنین یکی از ابزارهایی است که پرسش و بسیج برای سازگاری با تحولات مختلف (مشتریان ، شیوه های آنها ، اقتصاد – به ویژه دیجیتالی کردن – رقابت از مکان های دیگر ، حتی از شرایط آب و هوایی و غیره) قانونی است. برای جذابیت بیشتر ، مقصد سفر باید دائماً خود را بازآفرینی کنند و تجربیات جدیدی را به گردشگران ارائه دهند. ابداع مجدد هدف به معنای نوآوری در جهت ابداع است!

[ad_2]

خرید کتاب Réinventons les destinations : Intelligence économique et ingénierie du tourisme territorial – Préface de Rémy Knafou, Postface de Hassan Faouzi