خرید pdf کتاب Relationslips : Life Together in a Falling-Apart World

[ad_1]

زندگی در ارتباط و رابطه مداوم با دیگران زندگی می شود. اما چه اتفاقی می افتد که این روابط به ناامیدی ، گذشت و آشتی می انجامد؟ یادداشت رابطه: زندگی مشترک در جهانی در حال فروپاشی ، عقاید مشهور بسیاری از مردم در مورد چگونگی پیمایش در روابط سالم و آنچه خداوند در مورد زندگی واقعی در یک جهان آشفته می گوید ، را زیر سوال می برد. آیا باید فقط بگذاریم زمان همه زخم ها را درمان کند یا اینکه هرگز عصبانی از یکدیگر به رختخواب نرویم؟ اگر به سختی بتوانیم دیگران را ببخشیم ، آیا خداوند مورد بخشش قرار می گیرد؟ با داشتن صراحت ، شوخ طبعی و حکایت های شخصی ، توصیه های عملی برای شروع مجدد روابط از بین رفته و درک صحیح از تعامل سالم بر اساس کتاب مقدس ، کتاب «کتاب روابط» کتابی است که دقیقاً در زمان ما مورد نیاز است.

[ad_2]

خرید کتاب Relationslips : Life Together in a Falling-Apart World