خرید pdf کتاب Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing

[ad_1]

آیا شما به طور غریزی بیش از تمرکز به سمت لبه دانش خود جذب شده اید؟ آیا شما مجذوب پروژه ها و مشکلاتی با عنصر ناآشنا شده اید؟ آیا در شرایط گرم مشکلی ندارید؟ آیا به طور کلی ریسک می کنید و تصمیم می گیرید؟ پاسخ های شما برخی از عناصر اساسی موفقیت شخصی و تجاری در بازارهای نوظهور را برجسته می کند. آرام باشید ، این فقط نامعتبر است ، بنابراین می توانید بصری تصمیم بگیرید و قاطعانه رفتار کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Relax, It's Only Uncertainty : Lead the Way When the Way Is Changing