خرید pdf کتاب Religion und Individualität bei Schleiermacher

[ad_1]

رابطه بین دین و فردیت نمونه نظری نظریه نوآوری دینی-فلسفی از آغاز قرن هجدهم تا نوزدهم است. شلایرماخر بدون شک یکی از پیشگامان این حوزه است. هدف از این مطالعه بررسی توسعه ارتباط مرجع بین دین و فردیت در اشلایرماخر است ، همانطور که در دو مرحله سکه کاری – تاریخی وی مستند شده است ، به اولین شکل نظری تبدیل می شود. وی با اخلاق فلسفی خود ، كه امروزه به عنوان یك نظریه فرهنگی دریافت می شود ، اجازه نداد كه موضوع چند بعدی پس زمینه شود ، بلكه آن را به سیستمی توسعه داد كه از نظر نظریه كنش و اخلاق توسعه یافته باشد. بازسازی تداوم عمیق روابط متقابل دین و فرد در انتقال از مرحله کار عاشقانه اولیه او به اخلاق فلسفی وی ، از این رو سهم مهمی در درک رشد فکری اشلایرماخر از سخنرانی های دین (1799) به آموزه ایمان دارد. (31/1830).

[ad_2]

خرید کتاب Religion und Individualität bei Schleiermacher