خرید pdf کتاب Religionspädagogische Möglichkeiten durch islamische Ästhetik. Ein Einblick in das islamische Kunstwesen mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در گروه تعلیماتی – الهیات ، آموزش مذهبی ، درجه: 1.3 ، Westfälische Wilhelms-Universität Münster (ZIT) ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از این کار شناختن هنرهای مذهبی و نمایش آن است چگونه می توان هنر را در آموزه های دینی اسلامی قابل دسترسی کرد. ارزش افزوده بین فرهنگی و بین مذهبی هنر باید در این اثر ارائه شود ، زیرا هنر مردم را به هم پیوند می دهد. در پایان نامه کارشناسی ارشد حاضر ، هنرهای تجسمی در خاور نزدیک باستان در یک زمینه تاریخی مورد بررسی قرار می گیرند. برای این منظور ، سه نفر از تأثیرگذارترین مردم مشرق زمین باستان و هنر ساخت و نقاشی آنها ارائه شده است. هنرهای تجسمی دامنه وسیعی دارند. ‘ایده ترکیب بندی [bzw. die Abstraktheit] هنر اسلامی از طریق کمبود فضا و بی وقت بودن ، نظم ناگسستنی یک کیهان معنوی را نشان می دهد ، نظم و زیبایی ای که در خدا بنیان نهاده شده است. و رابطه آن با خدا ، نویسنده می خواهد پایان نامه کارشناسی ارشد خود را آغاز کند زیرا این نقل قول را خلاصه ای کامل از علاقه وی به زیبایی شناسی اسلامی و موضوع این اثر می داند. موضوع انتخاب شده این پایان نامه کارشناسی ارشد به قسمت اول – کار ادبیات – و قسمت دوم – قسمت آموزشی تقسیم می شود. قسمت اول به بینش در دنیای هنر اسلامی با توجه ویژه به هنرهای زیبا می پردازد. این روش به گونه ای انتخاب شد که بعداً هنرهای تجسمی بتوانند ارزش افزوده آموزشی کارآمد و رابطه ای با دنیای واقعی با دانش آموزان ایجاد کنند. این کار شروع کار با بخش آموزشی را آسانتر می کند و از طریق زیبایی شناسی اسلامی امکانات آموزشی مذهبی را گسترش می دهد. قسمت دوم کار باید دیدگاهی تعلیمی و آموزشی از هنر ادیان مختلف داشته باشد. ذکر این نکته بسیار مهم است که قسمت اول پایان نامه کارشناسی ارشد از نظر هنری تاریخی و تا حدی فرهنگی – سیاسی پردازش می شود. هیچ تجزیه و تحلیل هنری (دقیق) در این کار انجام نشده است. این پایان نامه کارشناسی ارشد به دلیل ایده گردآوری هنرهایی با مفاهیم مذهبی و تعالیم دینی ویژه است.

[ad_2]

خرید کتاب Religionspädagogische Möglichkeiten durch islamische Ästhetik. Ein Einblick in das islamische Kunstwesen mit besonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst