خرید pdf کتاب Religious Communities and Civil Society in Europe : Analyses and Perspectives on a Complex Interplay, Volume II

[ad_1]

تأثیر ظاهراً حیاتی دین داری بر جامعه مدنی ، موضوعی تحقیقاتی است که نه تنها در ایالات متحده آمریکا ، بلکه به طور فزاینده ای نیز در زمینه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. آنچه از دست رفته است ارزیابی نقش جوامع مذهبی نهادینه شده و شرایطی است که وضعیت آنها را به عنوان سازمان های جامعه مدنی تسهیل یا مانع می کند. این گلچین دوجلدی با ارائه مطالعات موردی در مورد موضوعات سیاسی ، حقوقی و تاریخی در کشورهای مختلف اروپا ، قصد دارد این خلا را پر کند. جلد 2 شامل برخی جنبه های نظری ، گزارشی از کنفرانس نهایی و مطالعات موردی از آلمان ، فرانسه ، انگلیس ، ایتالیا ، لهستان و اوکراین و همچنین یک فصل ویژه در مورد برزیل و اشاره به ایدئولوژی سیاسی مذهبی است.

[ad_2]

خرید کتاب Religious Communities and Civil Society in Europe : Analyses and Perspectives on a Complex Interplay, Volume II