خرید pdf کتاب Reminiscences of Alexander Toponce

[ad_1]

“هنگام خواندن این” زندگی الکساندر توپونس “فقط می توان تحت تأثیر قرار داد که چیزی بیش از زندگی نامه است. بیش از یک سابقه زندگی عادی از تاریخ و وقایع. بسیاری از افکار ، اظهارنظرها و حکایات وجود دارد که چنان تاریخی را لمس می کند و زمان را آشکار می کند که واقعاً یک “خاطره” است … “نگاهی اجمالی به زندگی و شرایط پیشگامان وجود دارد. بسیاری از موارد مربوط به اوایل تاریخ تمدن آمدن به غرب ثبت شده است. مراحل اولیه اکتشاف و اولین آمدن مردان سفیدپوست به پایان رسیده بود و با شروع کار الکس در حرفه خود ، انتقال از صحرا و بیابان به سرزمینی کاملاً متمدن در حال جابجایی بود. ”

[ad_2]

خرید کتاب Reminiscences of Alexander Toponce