خرید pdf کتاب Renée Stone 2. The Red Sea Trap

[ad_1]

رنه استون ، داستان نویس و جان مالوان ، باستان شناس نقشه ای را در دست دارند که منجر به گنجینه باورنکردنی آشوربانیپال می شود – اما آنها تنها کسانی نیستند که به دنبال آن هستند. آیا آنها از اتیوپی تا جیبوتی و آذربایجان دور می توانند یک قدم جلوتر از مهاجمان خود بمانند … و دست های خود را بر ثروت بی اندازه پادشاه آشور بگذارند؟

[ad_2]

خرید کتاب Renée Stone 2. The Red Sea Trap