خرید pdf کتاب Renewable Energy and the Environment :

[ad_1]

این کتاب تعدادی از مهمترین مسائل فنی و غیر فنی فعلی مربوط به انرژی جهانی ، توسعه زیست محیطی و اقتصادی – اجتماعی را برای حرفه ای ها و دانشجویانی که مستقیم و غیرمستقیم در زمینه های مربوطه کار می کنند ، شامل می شود. این نشان می دهد که چگونه انرژی های تجدیدپذیر راه حل هایی برای کاهش تقاضای انرژی و کمک به یک محیط تمیزتر ارائه می دهند. این همچنین به عدم چشم انداز روشن در توسعه فن آوری ها و سیاست ها برای دستیابی به اهداف جهانی انرژی تجدیدپذیر جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تحریک توسعه اقتصادی – اجتماعی می پردازد. این کتاب به گونه ای ساخته شده است که مجموعه ای سازگار از نظریه های اساسی ، مجموعه فعالیت های تحقیق و توسعه فعلی و جهت های جدید برای غلبه بر محدودیت های مهم را ارائه می دهد. فن آوری های آینده برای شبکه های برق و همچنین کنترل ، پایداری و قابلیت اطمینان آنها نیز ارائه شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Renewable Energy and the Environment :