خرید pdf کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945

[ad_1]

این افزودنی مهم در مطالعات جدید آلمان ، جمهوری ویمار و رایش سوم را به عنوان یک پیوستار تلقی می کند و مباحث آنها را در دهه های 1920 و 1930 بدون وقفه های مصنوعی بررسی می کند. جان هیدن با موضوعات اصلی در تاریخ سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و روابط بین الملل سروکار دارد. وی نقش بالقوه سازنده آلمان در اروپا را قبل از هیتلر برجسته می کند. مشکلات ساختاری کشور را تجزیه و تحلیل می کند. اهمیت شخصیت و مسئولیت شخصی را به موقع در نظر می گیرد. و میراث رایش سوم را در آلمان پس از جنگ بررسی می کند. این کتاب با انرژی و ایده پر شده است و دارای یک ماده فکری است که بسیار فراتر از طول نسبتاً متوسط ​​آن است.

[ad_2]

خرید کتاب Republican and Fascist Germany : Themes and Variations in the History of Weimar and the Third Reich, 1918-1945