خرید pdf کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future

[ad_1]

این کتاب تحقیقات آموزش عالی را به عنوان موضوعی در آسیا پوشش می دهد. این تحقیق توسعه تحقیقات در آموزش عالی در چندین کشور آسیایی را ردیابی می کند و ایده هایی در مورد جوامع تحقیقاتی در حال توسعه در آموزش عالی آسیا به اشتراک می گذارد. همچنین چالش های مشترک و متنوعی را در جوامع ملی شناسایی می کند و بینش قابل توجه و جدیدی راجع به ارتباط بیان قوی تر منطقه ای جوامع تحقیقاتی آموزش عالی ملی ، و همچنین ادغام بیشتر و مشارکت آنها در جامعه تحقیقاتی بین المللی آموزش عالی بین المللی ، به محققان و سیاست گذاران می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Researching Higher Education in Asia : History, Development and Future