خرید pdf کتاب Resonanztheologie

[ad_1]

مقالات ایمان “خدا – مسیح – روح” از نظر تئوری دین تفسیر می شوند. دین به عنوان طنین انداز واقعیت کلی در انسان دیده می شود ، که عمداً با منشأ آن ارتباط دارد. استعاره های «طنین» ، «شفافیت» و «تغییر شکل از طریق کلمه» رابطه آنها با تعالی را جلب می کند. ایمان به خدا اعتماد بی قید و شرط ، ایمان عید پاک به عرفان عید پاک است ، روح یک نیروی تحول آفرین است و دگم یک فرمول برای تجربه دینی است. تلاش برای تفسیر قابل درک و منعکس شده نظری از ایمان کتاب مقدس ، خلاصه این پیش نویس ها است.

[ad_2]

خرید کتاب Resonanztheologie