خرید pdf کتاب Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music, and Cultural Memory

[ad_1]

زمینه تحقیق حافظه مدتهاست به نحوه تفکر ، فراموش شدن ، بازسازی یا پردازش رویدادهای گذشته در سطح فردی و جمعی مربوط می شود. در زمانی که انواع مختلف یادآوری هنری و فرهنگی شروع به همپوشانی و واکنش نشان دادن به یکدیگر می کنند ، پویایی یادآوری و فراموشی فرهنگی به شبکه ای از نمایش های فزاینده پیچیده بازنمایی می شود ، چه در داخل و چه در خارج از زمان ، فرهنگی و ملی. مرز ها. به عنوان متون توزیع شده عمومی که از مرز بین مصنوع فرهنگی و شی artistic هنری عبور می کنند ، آثار موسیقی و ادبی ، چه به صورت جداگانه و چه غالباً بهم پیوسته ، به شکل گیری خاطرات فرهنگی و تجارب فردی این وقایع کمک می کنند. از آنجا که موسیقی و ادبیات از طریق اشکال زیبایی شناختی و اجتماعی خاص ، ژانرها و شیوه های توزیع ، محیط فرهنگی خود را ترویج می کنند ، آنها بخشی از یک طیف فزاینده مواد اولیه جهانی می شوند که در مورد آنها ممکن است در مورد چگونگی به خاطر سپردن ، عواقب اشتراک و پرسیدن سوالاتی داشته باشیم س passingال از انتقال این خاطرات و فشارهای زیبایی شناختی و فرهنگی ناشی از انتشار و تفسیر متن هایی که صدای گذشته (جدید) را ایجاد می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Resounding Pasts: Essays in Literature, Popular Music, and Cultural Memory