خرید pdf کتاب Respect

[ad_1]

در این کتاب ، خوانندگان خواهند آموخت که احترام چیست ، چگونه و چرا باید آن را نشان دهد ، چگونه از ذهن آگاهی برای تمرین بهتر احترام استفاده کنند و چگونه آن را در دیگران پرورش دهند. مفاهیم یادگیری اجتماعی و عاطفی (SEL) از ذهنیت کلی رشد حمایت می کنند ، در حالی که فعالیت های رشد با اهداف و تأملات نوشتاری ، محتوای بیشتری را تقویت می کنند. عکس های رنگی پر جنب و جوش و متن متناسب با دقت ، خوانندگان جوان را هنگامی که در مورد احترام بیشتر می آموزند ، الهام می دهند. همچنین شامل ستون های کناری ، جدول مطالب ، واژه نامه ، فهرست و نکاتی برای مربیان و مدرسان است. احترام بخشی از مجموعه ذهنیت ذهن پرش است!

[ad_2]

خرید کتاب Respect