خرید pdf کتاب Respirer la vie : Conscience et intégration corps-âme-esprit

[ad_1]

نفس کشیدن زندگی دعوت به هرکسی است که به دنبال معنی می رود و می خواهد خود را بشناسد تا خود ، دیگران و جهان را بهتر درک کند و بپذیرد. نویسنده یک تحول درونی را از طریق آگاهی از بدن پیشنهاد می دهد که روح و جسم را در هم می آمیزد. او با ارائه تکنیک های انرژی ، روش های درمانی و هنری از تنفس ، حرکت و رقص به عنوان رویکرد حساس به زندگی استفاده می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Respirer la vie : Conscience et intégration corps-âme-esprit