خرید pdf کتاب Restitution and European Community Law

[ad_1]

اهمیت روزافزون قانون استرداد و قانون جامعه اروپا منجر به ایجاد یک قانون قضایی شده است که در این اثر موجود است. این کتاب قوانین جامعه را بررسی می کند که بر ادعاهای جبران خسارت در دادگاه های انگلیس تأثیر می گذارد. این کتاب تاثیری را که قوانین EC ممکن است در توسعه برخی از قوانین قانون بازپرداخت انگلیس داشته باشد بررسی می کند و به طور دقیق شرایطی را تنظیم می کند که توسعه قوانین ادعاهای بازپرداخت انگلیسی می تواند تحت تأثیر الزامات قانون جامعه باشد و به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. قوانین جامعه م affectثر در ادعاهای بازپرداخت را به دادگاه های ملی آورده و سعی در منطقی سازی و توضیح آنها در چارچوب اصل غنی سازی ناعادلانه داشت.

[ad_2]

خرید کتاب Restitution and European Community Law