خرید pdf کتاب Retief: Aide Memoire

[ad_1]

Fustians شبیه لاک پشت بودند – اما اگر بخواهند می توانستند سریع حرکت کنند! کیت لومر نویسنده پرفروشی بود که هم نامزد جوایز هوگو و هم جوایز سحابی شد. قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده و یک دیپلمات در سرویس خارجه بود که به واقع گرایی بسیاری از داستان های او بخشید. یکی از روشن بینان واقعی در داستان های علمی

[ad_2]

خرید کتاب Retief: Aide Memoire