خرید pdf کتاب Retief of the Red-Tape Mountain

[ad_1]

رتیف می دانست سفارشات مهر و موم شده چقدر مهم هستند – و چقدر مهم است که آنها را به همین ترتیب حفظ کنیم! کیت لومر نویسنده پرفروشی بود که هم نامزد جوایز هوگو و هم جوایز سحابی شد. قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده و یک دیپلمات در سرویس خارجه بود که به واقع گرایی بسیاری از داستان های او بخشید. یکی از روشن بینان واقعی در داستان های علمی

[ad_2]

خرید کتاب Retief of the Red-Tape Mountain