خرید pdf کتاب Retief: The Star-Sent Knaves

[ad_1]

وقتی اتحادیه بزرگ کهکشانی برای اولین بار به زمین برخورد می کند … آیا این اتفاق می افتد؟ قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر یک افسر نیروی هوایی ایالات متحده و یک دیپلمات در سرویس خارجه بود که به واقع گرایی بسیاری از داستان های او بخشید. یکی از روشن بینان واقعی در داستان های علمی

[ad_2]

خرید کتاب Retief: The Star-Sent Knaves