خرید pdf کتاب Réussir ses études universitaires en France : Guide pour les étudiants étrangers

[ad_1]

این کتاب ابتدا چگونگی آمدن به فرانسه و تحصیل در آنجا را توضیح می دهد (انتخاب دوره ، درخواست ، بورس و ویزا). وی سپس نحوه یادداشت برداری ، کار با یک موضوع ، ساخت کارت مطالعه و ارائه شفاهی را توضیح می دهد. وی سپس سازماندهی امتحانات ، سخنرانی ها ، پایان نامه ها ، دزدی ادبی و سیستم ارزیابی فرانسه را ارائه می دهد. سرانجام ، توصیه هایی در مورد چگونگی یافتن سرپناه ، دریافت بیمه ، زندگی سالم ، سازماندهی ، مدیریت وقت و استرس شما وجود دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Réussir ses études universitaires en France : Guide pour les étudiants étrangers