خرید pdf کتاب Revelation : The End Times and the Never Reached

[ad_1]

کتاب مکاشفه از دید مأموریت ها ، مکاشفه ، اواخر زمان و هرگز بدست نیامده را بررسی می کند. کریس کارتر به طور درخشان طرح بزرگ کیهانی خدا را برای نجات همه بشریت بیان می کند و بر واکنش کلیسا در زمان آخرالزمان تمرکز می کند. این یک یادآوری به موقع در جهانی آشفته است.

[ad_2]

خرید کتاب Revelation : The End Times and the Never Reached