خرید pdf کتاب Revenir vers le bien commun : Une notion ignorée ou mal comprise aujourd'hui

[ad_1]

تصاحب خصوصی و فردی توسط یک الیگارشی کوچک ثروت در جمهوری دموکراتیک کنگو ، مسئله خیر عمومی را به عنوان تقاضای شکل جدیدی از دولت و شیوه جدید زندگی مشترک مطرح می کند. این مفهوم نادیده گرفته شد یا سو mis تفاهم شد و توضیحات لازم بود. این اثر بر اساس مشاهده واقعیت اجتماعی و رویکرد فرهنگ نگاری ، تاریخی و معنایی به خیر عمومی ، ارتباط اصل خیر مشترک برای صلح اجتماعی را تشخیص می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Revenir vers le bien commun : Une notion ignorée ou mal comprise aujourd'hui