خرید pdf کتاب Rêverie du monde

[ad_1]

در این مجموعه در می یابیم که تکه های موجودیت انسان نه تنها موجوداتی هستند که در هیچ چیز پراکنده نیستند ، بلکه موجودات و واقعیت های دائمی هستند که تا بی نهایت گسترش می یابند و هیچ چیز آنها را تهدید نمی کند. دیدن منظره ای متعالی ، مشاهده چیزی غیر عادی ، شدت احساس نسبت به زن ، شیفتگی ناشی از پدیده های جهان ، خاطره کودکی ثروتمند و مثمر ثمر واقعیت هایی هستند که عمیقا وارد تفکر ما یا در حافظه ما می شوند در عمیق ترین و صمیمی ترین موجود ما ، به طور نامحدود و شدیدی ، وجود دارد و خود را به شکل یک رویا نشان می دهد. این رویای جهان است.

[ad_2]

خرید کتاب Rêverie du monde