خرید pdf کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :

[ad_1]

این کتاب مقایسه جهانی سازی فعلی و وابستگی متقابل تجارت در قرن نوزدهم را به چالش می کشد ، که در آن مشخصه اصلی جهانی سازی فعلی ، گسترش شبکه های تولید جهانی است که به ویژه در گذشته وجود نداشت. مسوود نشان می دهد که ظهور شبکه های جهانی تولید (GPN) به دلیل آزادسازی اقتصاد و تجارت نبوده است ، بلکه به دلیل تحولات محافظت از نئو در دهه 1980 است که تبدیل شبکه های تولیدی ژاپن تولید ملی به GPN هایی را که امروزه همه جا وجود دارند ، کاتالیز می کند. عمل کرد در این مطالعه موردی ژاپن ، نویسنده دلیلی برای بازاندیشی در ریشه های جهانی شدن ارائه می دهد و برخی از عواقب احتمالی ناشی از انتقال تدریجی تکاملی به اقتصاد جهانی را بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Revisiting Globalization and the Rise of Global Production Networks :