خرید pdf کتاب Revolution at Point Zero : Housework, Reproduction, and Feminist Struggle

[ad_1]

همانطور که فدریچی فاش کرد ، پشت سازمان سرمایه داری کار و تناقضات ذاتی “کار فروخته شده” یک نقطه صفر انفجاری برای عملکرد انقلابی است که واقعیتهای روزمره تولید مثل جمعی ما را تعیین می کند. با شروع کار سازمانی فدریچی در جنبش دستمزد برای کارهای خانه ، مقالاتی که در اینجا جمع آوری شده است ، از قدرت و سیاست مسائل گسترده اما مرتبط با آن ، از جمله بازسازی بین المللی کار تولید مثل و تأثیرات آن بر تقسیم جنسی کار ، جهانی سازی مراقبت کار ، و کار جنسیتی ، بحران مراقبت از سالمندان ، توسعه کارهای عاطفی و سیاست عموم مردم. این نسخه جدید و گسترش یافته شامل دو مقاله منتشر نشده توسط نویسنده است.

[ad_2]

خرید کتاب Revolution at Point Zero : Housework, Reproduction, and Feminist Struggle