خرید pdf کتاب Revolutionärer Weg 21 – Strategie und Taktik im Klassenkampf II. Teil

[ad_1]

شرایط به سرعت در حال تغییر در جهان ، تشدید تناقضات و مداخله هرچه بیشتر حزب مانند حزب KABD (Kommunistische Arbeiter Bund Deutschlands – سازمان پیشین MLPD) تقاضای بیشتری را برای تجزیه و تحلیل بتن از اوضاع خاص و توسعه ایجاد می کند. از استراتژی و تاکتیک. توانایی به کار بردن آگاهانه روش دیالکتیکی برای هدایت و توسعه مبارزه طبقاتی پرولتری باید با قاطعیت توسعه یابد. این وظیفه REVOLUTIONARY WEG 20/21 بود. استراتژی و تاکتیکهای بورژوازی نیز مورد بررسی قرار گرفت. او پایه های استراتژی و تاکتیک های پرولتری را بررسی می کند و آنها را بطور مشخص اعمال می کند. از جمله در مراحل مبارزه طبقاتی پرولتری ، مبارزه جوانان طبقه کارگر و مبارزه ضد فاشیست.

[ad_2]

خرید کتاب Revolutionärer Weg 21 – Strategie und Taktik im Klassenkampf II. Teil