خرید pdf کتاب Rise Again

[ad_1]

آرکادی زندگی خود را وقف دنیای باله کرده است. او که در دنیای رقص به عنوان پسر بد شناخته می شود ، یک ستاره همیشه در حال ظهور است. سپس در یک حادثه که در ابتدا غم انگیز تلقی می شود ، مجروح می شود ، اما به نظر می رسد بسیار بدتر است. او باله را از دست داد و زندگی اش احساس عدم تعادل می کند. دوستی با فیزیوتراپیست مزخرف او را در مسیری جدید قرار می دهد. او دوستی آنها ، رابطه صادقانه تری با پدر و مادرش ، سگ محبوبش لو ، و شاید برای اولین بار عشق در قالب یک هنرمند با معلولیت خودش است. اما گذشته هنوز با او انجام نشده است.

[ad_2]

خرید کتاب Rise Again