خرید pdf کتاب Risk management et création de valeur : Le cas des entrepreneurs du CAC 40

[ad_1]

این کتاب به مدیریت ریسک و استراتژی های ایجاد ارزش تجاری می پردازد. مدیران ریسک باید دانش دقیقی از معیارها و معیارهای شرکت خود داشته باشند. سیاست کاهش و تأمین مالی ریسک شما از آنجا که دستیابی به اهداف استراتژیک را امکان پذیر می کند ، م moreثرتر خواهد بود: برای این منظور ، جهان ریسک ها و ویژگی های متنوع آنها ، رابطه فرهنگ ریسک و عملکرد مالی مورد بررسی قرار می گیرد. مراحل کلیدی مدیریت ریسک ، سرانجام مدیریت بحران و برنامه تداوم تجارت (BCP).

[ad_2]

خرید کتاب Risk management et création de valeur : Le cas des entrepreneurs du CAC 40