خرید pdf کتاب Ritual Landscape and Performance : Proceedings of the International Conference on Ritual Landscape and Performance, Yale University, September 23-24, 2016

[ad_1]

چشم انداز و عملکرد آیینی حاوی مشارکت های همتاشناسی مصری از کنفرانسی با همین نام است که از 23 تا 24 سپتامبر 2016 در انستیتوی تمدن های خاور نزدیک و میانه در دانشگاه ییل برگزار شد. در مقالات مختلف با تمرکز بر باستان شناسی چشم انداز برخی از مکان ها مانند سقاره ، البرسه ، آبیدوس ، تبس و همچنین آنیبا در نوبیا ، استفاده از چشم انداز آیینی از دوران باستان تا پادشاهی جدید مصر باستان مورد بحث قرار گرفته است. مشارکت های بیشتر تعامل بیابان و دره نیل را از طریق نقاشی های سنگی ، به تصویر کشیدن محیط های آبکی در دلتا و ارتباط آنها با مراسم و همچنین استقرار مناظر با استفاده از مثال در جنوب مصر مرکزی را توضیح می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Ritual Landscape and Performance : Proceedings of the International Conference on Ritual Landscape and Performance, Yale University, September 23-24, 2016