خرید pdf کتاب River-Friendly Cities : An Outline of Historical Changes in Relations Between Cities and Rivers and Contemporary Water-Responsible Urbanization Strategies

[ad_1]

تاریخ شهرنشینی با بهره برداری از محیط زیست و انقیاد رودخانه ها پیوندی ناگسستنی داشت. امروز شاهد تأثیرات این گسترش به صورت تشدید مشکلات آب هستیم. این کتاب فرآیندهای تحول ساختارهای انسانی ، طبیعی و مبتنی بر آب در محیط شهری را توصیف می کند که در سه مرحله تاریخی ارائه شده است: زمان احترام ، تسخیر و بازگشت. شهرهای دوستدار رودخانه نیاز به مدیریت یکپارچه آب در کل مناطق آبریز از مبدا تا گیرنده دارند. رمز موفقیت استراتژی بازگشت در ترمیم مناطق سبز و آبی ، برنامه ریزی فضایی مسئولانه ، اقتصاد دایره ای و مدیریت آب باران و همچنین افزایش آگاهی مداوم در کل جامعه نهفته است.

[ad_2]

خرید کتاب River-Friendly Cities : An Outline of Historical Changes in Relations Between Cities and Rivers and Contemporary Water-Responsible Urbanization Strategies