خرید pdf کتاب Robert Monguillot : ou la vie d'un Sauternais requis en Allemagne nazie – (1942-1945)

[ad_1]

رابرت Monguillot سازنده دوچرخه از Sauternes در سیستم “Relève” شرکت کرد زیرا آلمانی ها به کارکنان بیشتری نیاز داشتند. وی پس از عزیمت در نوامبر 1942 ، باقیمانده جنگ را در وین به عنوان یک کارگر برده در صنعت جنگ آلمان سپری کرد. او مکاتبات منظم خود را با دوستان و خانواده خود داشت و اسناد رسمی مختلفی را در اختیار داشت. همه این اسناد زندگی یک خواهان را از زمستان 1942 تا بهار 1945 در آلمان نازی دنبال می کند ، که ارتباط عمیقی با خانواده و روستای خود دارد. این منابع حمله به روستای تحت اشغال را نیز ممکن می سازد.

[ad_2]

خرید کتاب Robert Monguillot : ou la vie d'un Sauternais requis en Allemagne nazie – (1942-1945)