خرید pdf کتاب Rock Grouting at Dam Sites :

[ad_1]

این کتاب در مورد نفوذپذیری پایه سد ، نحوه تعیین وضعیت آن و چگونگی سفت کردن سنگ نفوذپذیر برای ایجاد پایه های ایمن برای سدهای بزرگ تمرکز دارد. این شامل اصول نظری و همچنین درسهایی از کاربرد آنها در کارهای عملی ساخت و ساز در پروژه های بزرگ است. جنبه هایی مانند نفوذ پذیری توده سنگ در محل سد نیز مورد بحث قرار گرفته است ، از جمله خصوصیات هیدرولیکی دهانه های رسانای آب و تأثیرات آنها بر قابلیت اطمینان نتایج آزمایش فشار آب (WPT). تأثیر عوامل زمین شناختی خاص بر رژیم هیدروژئولوژیکی در سایت و همچنین رفتار شکستگی هیدرولیکی و فشار پذیری فردی. و رابطه بین میزان دوغاب و میزان نفوذناپذیری.

[ad_2]

خرید کتاب Rock Grouting at Dam Sites :