خرید pdf کتاب Rocks: Discover Pictures and Facts About Rocks For Kids!

[ad_1]

راک راک! و کودک شما می تواند همه چیز را در مورد این سنگهای مختلف و مهم بودن آنها در این کتاب بیاموزد. در پایان ، کودک شما همه چیز راجع به سنگ ها و برخی از حقایق جالب در مورد این سنگ ها را می داند که به آنها کمک می کند تا درباره آنها و اینکه چرا آنها بخشی از دنیای ما هستند بیشتر بدانند.

[ad_2]

خرید کتاب Rocks: Discover Pictures and Facts About Rocks For Kids!