خرید pdf کتاب Roger Williams’s Little Book Of Virtues

[ad_1]

در کتاب کوچک فضایل راجر ویلیامز ، نویسنده مذهبی بکی گاریسون به عمق پدربزرگ یازدهم / دوازدهم خود می پردازد تا داستان ناگفته پشت این پیشگام فراموش شده آزادی مذهبی را کشف کند. گاریسون از قالبی استفاده می کند که یادآوری می کند چگونه پروست می تواند زندگی شما را تغییر دهد و کتاب کوچک معنویت ملحد را یادآوری می کند. وی کار راجر ویلیامز را از دریچه چهار فضیلت کلاسیک بررسی می کند که ، همانطور که وی مشاهده می کند ، ارزشهایی را تعریف می کنند که بدون توجه به سیستم اعتقادی خاص خود ، تقریباً یک اجماع جهانی دارند. چگونه زندگی و وزارت راجر ویلیامز می تواند نقش شهروندان را در جهانی با تعدد جهانی روشن کند؟ گاریسون می پرسد که چرا این گفتگو در مورد نقش دین در زندگی عمومی به اخلاق گرایانی مانند ویلیام جی بنت ارجاع شده است ، وی مجموعه ای از قوانین بنیادگرا را نوشته است که از دریچه سیاه و سفید بسیار سخت گیرانه به این فضایل می نگرد. در عصر رسانه های اجتماعی افقی ، چه عواملی مانع از این می شود که مردم در برابر این جالوت های مدرن ادعا کرده و مگافون رسانه ای خود را از آنها بگیرند؟ در اینجا گاریسون امید را در ظهور “غیر انسان ها” می بیند که مانند ویلیامز مسیر معنوی خود را دنبال می کنند و فضاهایی را ایجاد می کنند که شامل زنان ، POC ، LGBT و دیگر افراد حاشیه ساز کلیسای نهادی است.

[ad_2]

خرید کتاب Roger Williams’s Little Book Of Virtues