خرید pdf کتاب Roman Imperial Coinage II.3 : From AD 117 to AD 138 – Hadrian

[ad_1]

کار مرجع استاندارد سکه های رومی شاهنشاهی هادریان اکنون یک حجم مستقل کاملاً تجدیدنظر شده و بسیار گسترده را اشغال می کند تا دوره آخر آنچه را بسیاری اوج سکه های رومی می دانند – با شروع اصلاحات نرو در سال 64 میلادی – پوشش دهد. برای اتخاذ طرح های سکه ای نمادین خود ساخته شده اند. این یک تلاش طولانی مدت برای تأخیر در درک بهتر قرن بیست و یکم ما از این سلطنت است که به راحتی مستند یکی از شخصیت های اصلی تاریخ روم است. نمادگرایی غنی سلطنت همچنین در نسخه های شگفت انگیز قطعات مدالیون هادریان بیان شده است ، که بسیاری از آنها برای اولین بار در RIC مورد بحث قرار گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Roman Imperial Coinage II.3 : From AD 117 to AD 138 – Hadrian